Terapia pedagogiczna

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia pedagogiczna to proces długotrwałych oddziaływań, szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, u którego występują tak zwane trudności szkolne. Terapia pedagogiczna jest inaczej nazywana zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi. Korekcja oznacza poprawę i usprawnianie, a kompensacja to wyrównywanie braków w umiejętnościach edukacyjnych dziecka.

Czy to dysleksja, czyli specyficzne trudności w czytania, czy dysgrafia, czyli specyficzne trudności w opanowaniu kaligraficznego pisma, czytelnego, o niskim poziomie graficznym, czy dysortografia, czyli specyficzne trudności w opanowaniu poprawnej pisowni, w szczególności pod względem ortograficznym, czy też dyskalkulia, czyli trudności z liczeniem, generalnie z opanowaniem materiału z matematyki, wymagają specjalistycznej terapii – terapii pedagogicznej.

Telefon:

577-17-07-84

Adres:

Kościno 50 L, 72-002 Dołuje

Telefon:

577-17-07-84

Adres:

Kościno 50 L, 72-002 Dołuje​